ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

รายละเอียด

 • ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

 • Species diversity and morphology of forage weeds for the buffaloes raised around Thale Noi basin

 • การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: เรื่องเต็ม

 • Proceedings of the 12th National Plant Protection Conference: Pragmatic Crop Protection for Food Safety and Sustainable Thai Economy: Full paper

 • 2558

 •   จุฑามาศ ศุภพันธ์
    วีระเกียรติ ทรัพย์มี
    องอาจ อินทร์สังข์
    อาภรณ์ ส่งแสง
    ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม
    มานิดา กาญจนนุกูล

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
  สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
  สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
  สมาคมอารักขาพืชไทย
  สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

 • การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12

 • เชียงราย

 • 20-22 ต.ค. 2558

 • กรุงเทพฯ

 • 1072 หน้า

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • กระบือ;วัชพืช;Panicum repens;Chloris;Cynodon dactylon;Hemarthria;Hymenachne;Cyperus;Oryza rufipogon;เฟิร์น;Leersia;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชนิด;กายวิภาคของพืช;

 • Water buffaloes;Weeds;Panicum repens;Chloris;Cynodon dactylon;Hemarthria;Hymenachne;Cyperus;Oryza rufipogon;Ferns;Leersia;Biodiversity;Species;Plant anatomy;

 • ควาย;วัชพืช;หญ้าชันกาด;หญ้ารังนก;หญ้าแพรก;หญ้าหวายข้อ;หญ้าปล้อง;แห้วทรงกระเทียม;กกดอกแบน;หญ้าข้าวผี;ปลือ;ย่านลิเภา;หญ้าไทร;อาหารกระบือ;ความหลากหลายของชนิด;สัณฐานวิทยา;เขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

 • Buffalo;Weed;Panicum repens;Chloris barbata;Cynodon dactylon;Hemarthria compressa;Hymenachne pseudointerrupta;Elcocharis dulcis;Cyperus compressus;Oryza rufipogon;Scleria poaeformis;Lygodium flexuosum;Leersia hexandra;Species diversity;Morphology;Thale Noi basin

 • TAB000025620252

 • [1] จุฑามาศ ศุภพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์)
  [2] วีระเกียรติ ทรัพย์มี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [3] องอาจ อินทร์สังข์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์)
  [4] อาภรณ์ ส่งแสง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)
  [5] ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์)
  [6] มานิดา กาญจนนุกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์)

  เพิ่มเติม

 • [1] Juthamas Suppapan (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty of Education)
  [2] Verakiat Supmee (Rajamangala University of Technology Srivijaya. Nakhon Si Thammarat Campus, Nakon Si Thammarat (Thailand). Faculty of Science and Technology)
  [3] Ong-arge Insung (Rajamangala University of Technology Srivijaya. Nakhon Si Thammarat Campus, Nakon Si Thammarat (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [4] Aporn Songsang (Thaksin University. Phattalung Campus, Phattalung (Thailand). Faculty of Technology and Community)
  [5] Tidarat Aiemsiem (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty of Education)
  [6] Manida Kanjananukun (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty of Education)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University