ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

รายละเอียด

 • ความหลากหลายของชนิดและสัณฐานวิทยาของวัชพืชที่เป็นอาหารกระบือบริเวณเขตลุ่มน้ำทะเลน้อย

 • Species diversity and morphology of forage weeds for the buffaloes raised around Thale Noi basin

 • การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน: บทคัดย่อ

 • The 12th national plant protection conference: Pragmatic crop protection for food safety and sustainable Thai economy: Abstracts

 • 2558

 •   จุฑามาศ ศุภพันธ์
    วีระเกียรติ ทรัพย์มี
    องอาจ อินทร์สังข์
    อาภรณ์ ส่งแสง
    ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม
    มานิดา กาญจนนุกูล

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
  สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย
  สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย
  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
  สมาคมอารักขาพืชไทย
  สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

 • การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12: อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน

 • เชียงราย

 • 20-22 ต.ค. 2558

 • กรุงเทพฯ

 • 225 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • H60-วัชพืช

 • กระบือ;Bovidae;หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์;วัชพืช;Panicum repens;Panicum;Ischaemum;Cynodon dactylon;Cynodon;Hemarthria;Hymenachne;Poaceae;พืชพรรณ;กลุ่มพืช;กายวิภาคของพืช;ลักษณะวิสัยพืช;ความหลากหลายทางชีวภาพ;นิเวศวิทยา;ประเทศไทย;

 • Water buffaloes;Bovidae;Feed grasses;Weeds;Panicum repens;Panicum;Ischaemum;Cynodon dactylon;Cynodon;Hemarthria;Hymenachne;Poaceae;Vegetation;Plant communities;Plant anatomy;Plant habit;Biodiversity;Ecology;Thailand;

 • ควาย;กระบือ;พืชอาหารสัตว์;วัชพืช;หญ้าขันกาด;หญ้ารังไก่;หญ้าแพรก;หญ้าหวายข้อ;หญ้าปล้องกระจูด;กกดอกแบน;หญ้าข้าวผี;ปลือ;ย่านลิเภา;หญ้าไทร;ความหลากหลายของชนิด;สัณฐานวิทยา;เขตลุ่มน้ำทะเลน้อย;จ.พัทลุง;จ.สงขลา

 • Buffalo;Forage weeds;Ischaemum timorense;Hymenachne pseudointerrupta;Species diversity;Morphology;Thale Noi basin;Phattalung province;Songkhla province

 • TAB000025593311

 • [1] จุฑามาศ ศุภพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์)
  [2] วีระเกียรติ ทรัพย์มี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [3] องอาจ อินทร์สังข์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์)
  [4] อาภรณ์ ส่งแสง (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)
  [5] ธิดารัตน์ เอี่ยมเซี่ยม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์)
  [6] มานิดา กาญจนนุกูล (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์)

  เพิ่มเติม

 • [1] Juthamas Suppapan (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty Of Education)
  [2] Verakiat Supmee (Rajamangala University of Technology Srivijaya. Nakhon Si Thammarat Campus, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty of Science and Technology)
  [3] Ong-arge Insung (Rajamangala University of Technology Srivijaya. Nakhon Si Thammarat Campus, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [4] Aporn Songsang (Thaksin University. Phattalung Campus, Phattalung (Thailand). Faculty of Technology and Community Development)
  [5] Thidarat Aiemsiem (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty Of Education)
  [6] Manida Kanjananukun (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Faculty Of Education)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University