บ้านควาย โดดเด่นด้านการใช้ควายช่วยทำนา

รายละเอียด

 • บ้านควาย โดดเด่นด้านการใช้ควายช่วยทำนา

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine (Thailand)

 • ก.พ. 2560

 • ปีที่ 23 ฉบับที่ 286 หน้า 145-149

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • L01-การผลิตสัตว์

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • กระบือ;บ้านควาย;การใช้ควายช่วยทำนา;หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย;แหล่งเรียนรู้;การเลี้ยง;การดูแล;การตลาด;แหล่งท่องเที่ยว

 • TAB000125604738

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University