ควายไทยหายไปไหน รถไถจึงมาแทน

รายละเอียด

 • ควายไทยหายไปไหน รถไถจึงมาแทน

 • 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

 • 2560

 •   นิธิศ จิตนิยม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์
  สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 124 หน้า

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;การใช้;ภาคการเกษตร;รถแทรกเตอร์;แรงงานสัตว์;สัตว์ใช้งาน;

 • Water buffaloes;Uses;Agricultural sector;Tractors;Animal power;Working animals;

 • ควาย;กระบือ;การใช้ประโยชน์ภาคการเกษตร;ความสำคัญของควาย;รถไถ;การแทนที่ควาย;ควายเหล็ก;แรงงานสัตว์;บทบาทควาย

 • Buffalo;Utilization;Tractor;Replace Buffalo;Animal labor;Role of buffalo

 • TAB000025610050

 • [1] นิธิศ จิตนิยม (กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University