อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

รายละเอียด

 • อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

 • Effects of 6-benzylaminopurine and coconut water on multiple shoot induction of Hygrochilus parishii

 • กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

 • [Proceedings of the 10th National Horticultural Congress 2011: Hort for wealth and well-being: Abstracts]

 • 2554

 •   ศรัณย์ จิตรสิงห์
    พัชรียา บุญกอแก้ว
    กนกวรรณ ถนอมจิตร

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

 • กรุงเทพฯ

 • 18-20 พ.ค. 2552

 • กรุงเทพฯ

 • ไทย, อังกฤษ

 • F02-การขยายพันธุ์พืช

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • Orchidaceae;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;อาหารเพาะเลี้ยง;บีเอ;สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช;น้ำมะพร้าว;การเพาะเลี้ยงในสภาพห้องปฏิบัติการ;โซมาทิกเอ็มบริโอ;ส่วนยอดเหนือดิน;

 • Orchidaceae;Tissue culture;Culture media;Ba;Plant growth substances;Coconut water;In vitro culture;Somatic embryos;Shoots;

 • กล้วยไม้ลิ้นกระบือ;การชักนำให้เกิดยอด;สูตรอาหาร;6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน;บีเอ;น้ำมะพร้าว;การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ;โปรโตคอร์ม;จำนวนยอด

 • Hygrochilus parishii;Multiple shoot induction;6-Benzylaminopurine;BA;Coconut water;Protocorms;Shoot number

 • TAB000025593031

 • [1] ศรัณย์ จิตรสิงห์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)
  [2] พัชรียา บุญกอแก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)
  [3] กนกวรรณ ถนอมจิตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)

 • [1] Chitsing, S. (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Horticulture)
  [2] Boonkorkaew, P. (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Horticulture)
  [3] Thanomchit, K. (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Horticulture)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University