ฝ่ายงานสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

รายละเอียด

 • ฝ่ายงานสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ

 • ไม่ระบุ

 •   กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

 • กรุงเทพฯ

 • 14 หน้า

 • C30-สารสนเทศ

 • ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ;ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ;การจัดตั้งศูนย์;หน้าที่รับผิดชอบ;ระบบสารสนเทศ;การคัดเลือกสารสนเทศ;การลงรายการดรรชนี;ขั้นตอนการผลิตข้อสนเทศ

 • Thai National AGRIS Centre;International Buffalo Information Centre

 • KRBKNA22S0000071

 • [1] กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด ฝ่ายงานสารนิเทศ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University