ประมวลบทความทางวิชาการด้านห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ทางการเกษตร 2530-2542

รายละเอียด

 • ประมวลบทความทางวิชาการด้านห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ทางการเกษตร 2530-2542

 • ไม่ระบุ

 •   พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

 • กรุงเทพฯ

 • 185 หน้า

 • C30-สารสนเทศ

 • ห้องสมุด;ประวัติศาสตร์;การบริหาร;สารนิเทศศาสตร์;ระบบสารสนเทศ;ระบบสารสนเทศเกษตรนานาชาติ;

 • Libraries;History;Administration;Information science;Information systems;AGRIS;

 • สำนักหอสมุด มก.;ประวัติศาสตร์;แหล่งสารนิเทศทางการเกษตร;ระบบสารสนเทศทางการเกษตร;การบริการ;การบริหารงาน;การดำเนินงาน;โครงสร้างสำนัก;สารนิเทศศาสตร์;ศูนย์สนเทศทางเกษตรแห่งชาติ;ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ;ระบบสารนิเทศแห่งชาติ;ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา;ความร่วมมือ

 • Library;Agricultural information;Thai National AGRIS Centre;Internetional Buffalo Information Centre;National Information System

 • KRBKNA22S0000046

 • [1] พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University