การจับบังคับสัตว์: สำหรับนายสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์

รายละเอียด

 • การจับบังคับสัตว์: สำหรับนายสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์

 • Animal restraint: For veterinary technician and assistants

 • 2557

 •   วิราช นิมิตสันติวงศ์
    โสภา สอนดี
    ปารียา อุดมกุศลศรี
    สันติ แก้วโมกุล
    สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์
    ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 789-616-7522-50-0

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา โครงการตำราคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

 • กรุงเทพฯ

 • 429 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • สัตว์;สัตว์เลื้อยคลาน;จระเข้ (Crocodiles);การบังคับสัตว์;เครื่องมือและอุปกรณ์;พฤติกรรม;สวัสดิภาพสัตว์;

 • Animals;Reptiles;Crocodiles;Restraint of animals;Equipment;Behaviour;Animal welfare;

 • สัตว์ป่า;สัตว์เลี้ยง;สุนัข;แมว;ม้า;โค;กระบือ;แกะ;แพะ;สัตว์เลื้อยคลาน;จระเข้;การจับสัตว์;การบังคับสัตว์;เครื่องมือ;พฤติกรรมสัตว์;ความเครียด;สวัสดิภาพสัตว์

 • Wildlife;Pets;Dogs;Cats;Horses;Cattle;Buffalo;Sheep;Goats;Animal restraint;Tools;Animal behavior;Stress;Animal welfare

 • KUC00003362

 • [1] วิราช นิมิตสันติวงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [2] โสภา สอนดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [3] ปารียา อุดมกุศลศรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [4] สันติ แก้วโมกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [5] สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [6] ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University