การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

รายละเอียด

 • การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

 • รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   จรัญ จันทลักขณา
    สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
    สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล
    ศรเทพ ธัมวาสร
    วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • ไทย

 • กระบือ;ควาย;การผสมพันธุ์;ฤดูผสมพันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์;การคัดเลือกพันธุ์;การผลิต;ประเทศไทย

 • Buffaloes;Hybridization;Animal breeding;Breeding seasons;Selective;Animal production;Thailand

 • TAB261638

 • TB000025520176,KU0009178

 • [1] จรัญ จันทลักขณา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (กรมปศุสัตว์)
  [3] สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล (กรมปศุสัตว์)
  [4] ศรเทพ ธัมวาสร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [5] วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ (กรมปศุสัตว์)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University