งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

 • งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์

 • รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 11-13 กันยายน 2539

 • ไม่ระบุ

 •   ยันต์ สุขวงศ์
    วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร
    มาลี อภิเมธีธำรง
    กมล ฉวีวรรณ

 • บทความในหนังสือ

 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา

 • การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

 • พระนครศรีอยุธยา

 • 11-13 ก.ย. 2539

 • พระนครศรีอยุธยา

 • 157 หน้า

 • ไทย

 • กระบือปลัก;ควาย;ปศุสัตว์;การปรับปรุงพันธุ์;เทคโนโลยีชีวภาพ;พันธุวิศวกรรม;การย้ายฝากตัวอ่อน;การปฏิสนธินอกร่างกาย;การผลิตตัวอ่อน;ประเทศไทย

 • Swamp buffalo;Livestock;Animal breeding;Biotechnology;Genetic engineering;Embryo transfer;In vitro fertilization;Embryo production;Thailand

 • TAB000025460097

 • TB000025510085

 • [1] ยันต์ สุขวงศ์ (กรมปศุสัตว์ กองผสมเทียม)
  [2] วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร (กรมปศุสัตว์ กองผสมเทียม)
  [3] มาลี อภิเมธีธำรง (กรมปศุสัตว์ กองผสมเทียม)
  [4] กมล ฉวีวรรณ (กรมปศุสัตว์ กองผสมเทียม)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University