เกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรกร ผสมผสานเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

 • เกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรกร ผสมผสานเพื่อเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 • ไม่ระบุ

 •   วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

 • หนังสือ

 • 978-616-394-221-0

 • นนทบุรี

 • 64 หน้า

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • L01-การผลิตสัตว์

 • N10-โครงสร้างพื้นฐานเกษตร

 • เกษตรอินทรีย์;เศรษฐกิจพอเพียง;วิถีออร์แกนิก;นาข้าวอินทรีย์;การหมักฟาง;การปลูกผักอินทรีย์;การเพาะเมล็ด;ผักพื้นบ้าน;วิธีการปลูก;การดูแล;การให้ปุ๋ย;การให้น้ำ;มะละกอตอนกิ่ง;หมูหลุม;การเลี้ยงหมูหลุม;เกษตรธรรมชาติ;โรงเรือน;คอกหมู;อาหารหมัก;น้ำดื่มหมูหลุม;โยเกิร์ตหมูหลุม;เหล้าดองหมูหลุม;หมากฝรั่งหมูหลุม;วัตถุดิบ;วิธีทำ;จุลินทรีย์ผลไม้สุก;แคลเซี่ยมเปลือกไข่;การเลี้ยงไก่;การเลี้ยงกระบือ;อาหารปลาชีวภาพ;ปั๊มสูบน้ำ;ระบบโซลาร์;บ้านก้อนฟาง;การสร้างบ้าน

 • Organic farm;Sufficient economy;Cultural methods;Watering;Pigs;Pigsty;Fermented foods;Raw materials;Microorganisms;Aviculture;Animal husbandry

 • TAB000025593265

 • [1] วิสันต์ ท้าวสูงเนิน

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University