เลี้ยงควายแบบประณีต สูตรศูนย์วิจัยฯ ปศุสัตว์ที่ 4 สารคาม

รายละเอียด

 • เลี้ยงควายแบบประณีต สูตรศูนย์วิจัยฯ ปศุสัตว์ที่ 4 สารคาม

 • 2559

 •   ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 มี.ค. 2559

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 619 หน้า 81-83

 • http://www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;ควาย;ฟาร์มสาธิต;การเลี้ยงแบบประณีต;การจัดการฟาร์ม;การเลี้ยง;การให้อาหาร;การจัดการแปลงหญ้า;ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4;จ.มหาสารคาม

 • TAB000125591089

 • [1] ธนสิทธิ์ เหล่าประเสริฐ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University