การศึกษาโรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ให้ได้มาตรฐาน

รายละเอียด

 • การศึกษาโรงฆ่าสัตว์ (โค กระบือ) ให้ได้มาตรฐาน

 • 2553

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

 • พ.ย. 2553

 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 123 หน้า 38-41

 • ไทย

 • N10-โครงสร้างพื้นฐานเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • โค;กระบือ;สุกร;แพะ;แกะ;สัตว์ปีก;โรงฆ่าสัตว์;มาตรฐาน;การรับรอง;ใบอนุญาต

 • TAB000125532990

 • TB000025550014

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University