ประสิทธิภาพของผลมะคำดีควายในการควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวทดลอง

รายละเอียด

 • 2557

 •   อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข
    ทัสดาว เกตุเนตร
    วรรณพรรณ จันลาภา
    วันทนา ศรีรัตนศักดิ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 • การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ประจำปี 2556, 26-28 มี.ค. 2557, กาญจนบุรี

 • 268 หน้า

 • H10-ศัตรูพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ข้าว;นาข้าว;สารป้องกันกำจัดหอย;หอยฝาเดียว;Oryza sativa;สารสกัดจากพืช;Pomacea canaliculata;ผลของการให้ยา;ปริมาณยาที่ให้;การตาย;

 • Rice;Rice fields;Molluscicides;Snails;Oryza sativa;Plant extracts;Pomacea canaliculata;Dosage effects;Dosage;Mortality;

 • ข้าว;ลูกมะคำดีควาย;นาข้าว;กากเมล็ดชา;หอยเชอรี่;สารสกัด;อัตราการตาย

 • Golden apple;Soapberry;Rice field;Tea seed cake

 • RIC021108

 • [1] อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] ทัสดาว เกตุเนตร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [3] วรรณพรรณ จันลาภา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [4] วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Urassaya Boonpramuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [2] Thasdaw katenate (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [3] Wannaphan Janlapha (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [4] Wantana Sriratanasak (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University