ประสิทธิภาพของผลมะคำดีควายในการควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวทดลอง

รายละเอียด

 • 2557

 •   อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข
    ทัสดาว เกตุเนตร
    วรรณพรรณ จันลาภา
    วันทนา ศรีรัตนศักดิ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

 • การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2557, ระยอง, 21-23 พฤษภาคม 2557

 • 526 หน้า

 • A50-วิจัยเกษตร

 • H10-ศัตรูพืช

 • ข้าวนาชลประทาน;การป้องกันกำจัดแมลง;พืชที่ให้สารกำจัดศัตรูพืช;สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง;สารป้องกันกำจัดแมลงจากพืช;

 • Irrigated rice;Insect control;Pesticide crops;Insect growth regulators;Botanical insecticides;

 • หอยเชอรี่;มะคำดีควาย;นาข้าว

 • Golden apple snail (Pomacea canaliculata);Soapberry (Sapindus emarginatus),;Rice

 • [1] อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] ทัสดาว เกตุเนตร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [3] วรรณพรรณ จันลาภา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [4] วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Urassaya Boonpramuk (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [2] Thasdaw katenate (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [3] Wannaphan Janlapha (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [4] Wantana Sriratanasak (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

159 184

Download

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University