หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

รายละเอียด

 • หญ้าแพงโกล่า คุณค่าที่โคและกระบือคู่ควร

 • KU Research Weekly

 • 2557

 •   สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • L02-อาหารสัตว์

 • หญ้าแพงโกล่า;กระบือ;โค;พืชอาหารสัตว์;การปลูก;อัตราปลูก;การใช้ประโยชน์;อาหารสัตว์

 • KUM010100006

 • [1] สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม)

 • [1] Sittichai Kaewsuwan (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture Kamphaeng saen. Dairy Research and Development Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University