ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย

รายละเอียด

 • ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย

 • 2553

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • หนังสือ

 • ISBN 978-974-682-350-0

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์

 • กรุงเทพฯ

 • 105 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • E50-ชนบท

 • Water buffaloes;Selection;Socioeconomic environment;Cultural values;Tourism;Knowledge management;Breeds (animals);

 • กระบือ;ควายไทย;การคัดเลือกควาย;สังคมไทย;ระบบสังคมเศรษฐกิจ;คุณค่าควายไทย;ประเพณี;วัฒนธรรม;การท่องเที่ยว;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;พันธุ์

 • Water buffaloes

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

 • [1] (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Husbandry Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University