คู่มือการเลี้ยงกระบือ: เอกสารคำแนะนำ

รายละเอียด

 • คู่มือการเลี้ยงกระบือ: เอกสารคำแนะนำ

 • 2549

 •   อัญชลี ณ เชียงใหม่
    สุพรชัย ฟ้ารี
    วัชระ ศิริตันติ์

 • หนังสือ

 • ISBN 978-974-682-271-8

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 38 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L73-โรคสัตว์

 • Water buffaloes;Animal husbandry;Breeds (animals);Livestock management;Animal breeding;Animal feeding;Animal housing;Puerperium;Animal diseases;

 • กระบือ;การเลี้ยงกระบือ;พันธุ์;การจัดการ;การผสมพันธุ์;การดูแลกระบือหลังคลอด;อาหาร;การให้อาหาร;โรคของกระบือ

 • Water buffaloes

 • [1] อัญชลี ณ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)
  [2] สุพรชัย ฟ้ารี (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)
  [3] วัชระ ศิริตันติ์ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)

 • [1] (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Husbandry Division. Buffalo Research and Development Section)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University