การฝึกคนและฝึกควายไถนา

รายละเอียด

 • การฝึกคนและฝึกควายไถนา

 • 2550

 •   จินตนา อินทรมงคล
    ทศพร ศรีศักดิ์
    กิตติ กุบแก้ว
    สุพจน์ ศรีสร้อย

 • หนังสือ

 • ISBN 978-974-682-269-5

 • กรมปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 34 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • Water buffaloes;Animal husbandry;Animal training;Training;Indigenous knowledge;

 • กระบือ;ควาย;การเลี้ยงควาย;การฝึกคน;การฝึกควายไถนา;ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • Water buffaloes;Buffalo

 • [1] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์)
  [2] ทศพร ศรีศักดิ์ (กรมปศุสัตว์)
  [3] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)
  [4] สุพจน์ ศรีสร้อย (กรมปศุสัตว์)

 • [1] (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

617 225

Download

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University