การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

รายละเอียด

 • การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธุ์มูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต

 • Isolation of lactic acid bacteria from Murrah buffalo's milks and the potential of yogurt fermentation

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference: Science, Genetic Engineering, Architecture and Engineering, Agro-Industry, Natural Resources and Environment

 • 2558

 •   คุณัชญ์สุภชา กลับคง
    ปิ่นมณี ขวัญเมือง
    จินตนา บุนนาค

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53

 • กรุงเทพฯ

 • 3-6 ก.พ. 2558

 • กรุงเทพฯ

 • 1412 หน้า

 • ไทย

 • Q01-วิทยาศาสตร์การอาหาร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • นมกระบือ;โยเกิร์ต;แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค;ส่วนผสม;การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส;พฤติกรรมผู้บริโภค;

 • Buffalo milk;Yoghurt;Lactic acid bacteria;Ingredients;Organoleptic analysis;Consumer behaviour;

 • น้ำนมกระบือ;พันธุ์มูร่าห์;การแยกเชื้อ;แบคทีเรียกรดแลคติก;การหมักโยเกิร์ต;ส่วนผสม;คุณภาพทางประสาทสัมผัส;การยอมรับของผู้บริโภค

 • Buffalo's milks;Murrah;Lactic acid bacteria;Morphological characteristics;Physiological characteristics;Chemical characteristics;Yogurt;Sensory evaluation

 • KC5306006

 • [1] คุณัชญ์สุภชา กลับคง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร)
  [2] ปิ่นมณี ขวัญเมือง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร)
  [3] จินตนา บุนนาค (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร)

 • [1] Khunutsupacha Klabkong (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Industrial Education. Department of Agricultural Education)
  [2] Pinmanee Kwanmuang (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Industrial Education. Department of Agricultural Education)
  [3] Jintana Bunnak (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Industrial Education. Department of Agricultural Education)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University