การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ

รายละเอียด

 • การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ

 • Good manufacturing practice for cattle and buffalo abattoir

 • 2550

 •   สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 • หนังสือ

 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 • กรุงเทพฯ

 • 20 หน้า

 • E70-การค้า/การตลาด

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • Cattle;Water buffaloes;Abattoirs;Standards;Veterinary hygiene;

 • โค;กระบือ;โรงฆ่าสัตว์;การปฏิบัติที่ดี;มาตรฐาน

 • Cattle;Buffalo;Slaughterhouse;Good Manufacturing Practices;Standards

 • [1] สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)

 • [1] National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University