วัคซีนที่ผลิตโดย กรมปศุสัตว์: เอกสารคำแนะนำ

รายละเอียด

 • วัคซีนที่ผลิตโดย กรมปศุสัตว์: เอกสารคำแนะนำ

 • 2547

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 974-682-145-8

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 11 หน้า

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • สุกร;สัตว์ปีก;โค;กระบือ;แพะ;แกะ;วัคซีน;การใช้;

 • Swine;Poultry;Cattle;Water buffaloes;Goats;Sheep;Vaccines;Uses;

 • สุกร;สัตว์ปีก;โค;กระบือ;แพะ;แกะ;วัคซีน;สรรพคุณ;การใช้วัคซีน;โปรแกรมวัคซีน;การผลิตวัคซีน;กรมปศุสัตว์

 • Pigs;Poultry;Cattle;Buffaloes;Goats;Sheep;Vaccines;Vaccine program

 • TAB000025590048

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University