คู่มือการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์: เอกสารคำแนะนำ

รายละเอียด

 • คู่มือการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์: เอกสารคำแนะนำ

 • 2549

 •   กัญญา สุวินทรากร
    สินสมุทร นิลฉวี
    วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์
    วันชัย ตีรถะวรวรรณ
    สุรพัฒน์ เลาหวณิช
    สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล
    สมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์
    รัชนี อัตถิ
    ก่อเกียรติ ม่วงไทย
    บัณฑิต มีโชคสม

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 974-682-238-1

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 39 หน้า

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • L73-โรคสัตว์

 • โรคของสัตว์;วัคซีน;การป้องกันโรค;โค;กระบือ;แพะ;แกะ;สุกร;สัตว์ปีก;วิธีการใช้;อัตราการใช้;โรคปากและเท้าเปื่อย;โรคแอนแทร็กซ์;โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย;อหิวาตกโรคในสุกร;โรคหลอดลมอักเสบ;

 • Animal diseases;Vaccines;Disease prevention;Cattle;Water buffaloes;Goats;Sheep;Swine;Poultry;Application methods;Application rates;Foot and mouth disease;Anthrax;Haemorrhagic septicaemia;Swine fever;Bronchitis;

 • โรคสัตว์;วัคซีน;การใช้วัคซีน;การป้องกันโรค;โค;กระบือ;แพะ;แกะ;สุกร;สัตว์ปีก;แอนติเจน;รูปแบบวัคซีน;การฉีดวัคซีน;สรรพคุณ;วิธีการใช้;อัตราการใช้;ความคุ้มโรค;โรคบลูเซลโลซีส;โรคแบลคเลก;โรคปากและเท้าเปื่อย;โรคแอนแทรกซ์;โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย;โรคอหิวาต์;โรคกัมโบโร;โรคกาฬโรค;โรคฝีดาษ;โรคหลอดลมอักเสบ

 • Animal diseases;Vaccines;Cattle;Water buffaloes;Goats;Sheep;Swine;Poultry

 • TAB000025590028

 • [1] กัญญา สุวินทรากร (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [2] สินสมุทร นิลฉวี (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [3] วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [4] วันชัย ตีรถะวรวรรณ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [5] สุรพัฒน์ เลาหวณิช (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [6] สมเกียรติ เพชรวาณิชกุล (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [7] สมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [8] รัชนี อัตถิ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [9] ก่อเกียรติ ม่วงไทย (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  [10] บัณฑิต มีโชคสม (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University