กรมปศุสัตว์สร้างฟาร์มต้นแบบ โครงการธนาคารโค-กระบือ

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์สร้างฟาร์มต้นแบบ โครงการธนาคารโค-กระบือ

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่

 • ธ.ค. 2556

 • ปีที่ 61 ฉบับที่ 12 หน้า 35

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • L01-การผลิตสัตว์

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • โค;กระบือ;ฟาร์มต้นแบบ;โครงการธนาคารโค-กระบือ;กรมปศุสัตว์;แหล่งเรียนรู้

 • TAB000125564966

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University