การเกษตรเชิงบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นจากมูลกระบือแบบวิถีไทยอย่างพอเพียงและยั่งยืนในบ้านหนองยาท้าว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม: รายงานการวิจัย

รายละเอียด

 • การเกษตรเชิงบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นจากมูลกระบือแบบวิถีไทยอย่างพอเพียงและยั่งยืนในบ้านหนองยาท้าว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม: รายงานการวิจัย

 • Integrate agricultural development of the local from buffaloes manure under local Thai way at sufficiency and sustainable in Ban Nong Ba Thao, Si Song Khram district, Nakhon Phanom province: Research report

 • 2552

 •   ธนพัฒน์ สุระนรากุล
    จิตติยา สุระนรากุล
    สมเกียรติ กสิกรานันท์
    เสาวคนธ์ เหมวงษ์
    ศรชัย คงสุข
    วัชรินทร์ เขียวไกร
    อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
    เนียม คำมูลตรี

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 • นครพนม

 • 201 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;ปุ๋ย;อุจจาระ;ระบบกสิกรรมปศุสัตว์;

 • Water buffaloes;Fertilizers;Faeces;Agropastoral systems;

 • กระบือ;มูลกระบือ;ปุ๋ย;ระบบผสมผสานพืช-สัตว์;เกษตรพอเพียง;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • Buffaloes;Buffalo manure;Crop-animal integrated system;Sufficient agriculture

 • TAB000025570650

 • [1] ธนพัฒน์ สุระนรากุล (มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
  [2] จิตติยา สุระนรากุล (มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  [3] สมเกียรติ กสิกรานันท์ (มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม)
  [4] เสาวคนธ์ เหมวงษ์ (มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม สาขาวิชาพืชศาสตร์)
  [5] ศรชัย คงสุข (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม)
  [6] วัชรินทร์ เขียวไกร (มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม)
  [7] อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์)
  [8] เนียม คำมูลตรี (มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

  เพิ่มเติม

 • [1] Tanapat Suranarakul (Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom (Thailand). Nakhon Phanom College of Agriculture and Technology)
  [2] Jittiya Suranarakul (Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom (Thailand). Faculty of Management Sciences and Information Technology)
  [3] Somkiat Kasikranun (Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom (Thailand). Nakhon Phanom College of Agriculture and Technology)
  [4] Saowakon Hemwong (Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom (Thailand). Nakhon Phanom College of Agriculture and Technology)
  [5] Sornchai Kongsook (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement. Nakhon Phanom Livestock Research Testing Station)
  [6] Vatcharin Keowkari (Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom (Thailand). Nakhon Phanom College of Agriculture and Technology)
  [7] Usaneeporn Soipeth (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [8] Niam Khammooltri (Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom (Thailand). Faculty of Management Sciences and Information Technology)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University