เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตามแนวโครงการพระราชดำริ: วิธีการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์

รายละเอียด

 • เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตามแนวโครงการพระราชดำริ: วิธีการผลิตแก๊สจากมูลสัตว์

 • Sufficiency economy and the new theory

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • นนทบุรี

 • 104 หน้า

 • P06-พลังงานทดแทน

 • L01-การผลิตสัตว์

 • T01-มลพิษ

 • มูลสัตว์;ก๊าซชีวภาพ;พลังงานทดแทน;พลังงานชีวมวล;การผลิตก๊าซชีวภาพ;บ่อผลิตก๊าซ;ฟาร์เลี้ยงสัตว์;ปัญหามลภาวะ;โคเนื้อ;โคนม;กระบือ;สุกร;ไก่พื้นเมือง;การเลี้ยง;การให้อาหาร;อาหารสัตว์;อาหารผสมครบส่วนหมัก;โรคสัตว์;การควบคุมโรค;การปรับปรุงพันธุ์;เศรษฐกิจพอเพียง;ทฤษฎีใหม่;โครงการพระราชดำริ

 • TAB000225550405

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University