อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

รายละเอียด

 • อิทธิพลของ 6-benzylaminopurine และน้ำมะพร้าวต่อการชักนำให้เกิดยอดในกล้วยไม้ลิ้นกระบือ

 • Effects of 6-benzylaminopurine and coconut water on multiple shoot induction of Hygrochilus parishii

 • 2554

 •   ศรัณย์ จิตรสิงห์

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 21 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • Orchidaceae;ไม้ประดับ;น้ำมะพร้าว;สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช;สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช;ส่วนยอดเหนือดิน;

 • Orchidaceae;Ornamental plants;Coconut water;Plant growth substances;Plant growth stimulants;Shoots;

 • กล้วยไม้ลิ้นกระบือ;น้ำมะพร้าว;บีเอ;การชักนำให้เกิดยอด;โปรโตคอร์ม

 • Hygrochilus parishii;6-benzylaminopurine;Coconut water;Shoot induction

 • TAB000025540070

 • [1] ศรัณย์ จิตรสิงห์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)

 • [1] Sarun Chitsing (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Horticulture)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University