การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์

รายละเอียด

 • การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคปศุสัตว์

 • Environmental health management in livestock sector

 • 2550

 •   ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

 • หนังสือ

 • 978-974-231-740-9

 • กรุงเทพมหานคร

 • 779 หน้า

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L73-โรคสัตว์

 • สัตว์;ปศุสัตว์;สภาพแวดล้อม;สุขภาพ;สุขวิทยา;การจัดการ;การผลิต;การบริโภค;สุกร;ไก่;ไก่ไข่;เป็ด;นกกระทา (Quails);แม่โค;แม่โคนม;กระบือ;แพะ;แกะ;ปุ๋ยคอก;โรคของสัตว์;โรคสัตว์ติดคน;โรคระบบทางเดินอาหาร;เชื้อสาเหตุ;ความเป็นพิษ;มลพิษทางอากาศ;การใช้ประโยชน์จากของเสีย;สวัสดิภาพสัตว์;มาตรฐาน;ประเทศไทย;

 • Animals;Livestock;Environment;Health;Hygiene;Management;Production;Consumption;Swine;Chickens;Layer chickens;Ducks;Quails;Cows;Dairy cows;Water buffaloes;Goats;Sheep;Farmyard manure;Animal diseases;Zoonoses;Digestive system diseases;Pathogens;Toxicity;Air pollution;Waste utilization;Animal welfare;Standards;Thailand;

 • สุกร;ไก่เนื้อ;ไก่ไข่;เป็ด;นกกระทา;โคเนื้อ;โคนม;กระบือ;แพะ;แกะ;มูลสัตว์;สัตว์;ปศุสัตว์;อนามัยสิ่งแวดล้อม;การจัดการ;การผลิต;การบริโภค;โรค;โรคที่แพร่สู่คน;โรคระบบทางเดินอาหาร;เชื้อก่อโรค;ความเป็นพิษ;มลภาวะทางอากาศ;สิ่งแวดล้อม;ดัชนีชี้วัด;การบำบัด;มาตรการควบคุมมลภาวะ;สวัสดิภาพ;มาตรฐาน;การใช้ประโยชน์จากของเสีย;ประเทศไทย

 • Animal;Livestock;Environmental health;Management;Consumption;Pig;Chicken;Duck;Quail;Cow;Buffalo;Goat;Sheep;Dung;Disease;Gastrointestinal disease;Pathogens;Toxicity;Air pollution;Environment;Indicators;Treatment;Waste utilization;Pollution control measures;Animal welfare;Standard;Thailand

 • TAB000025512034

 • [1] ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University