ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก

รายละเอียด

 • ภูมิปัญญาไทย การจัดการเลี้ยงกระบือปลัก

 • 2552

 •   จินตนา อินทรมงคล
    สุพรชัย ฟ้ารี

 • หนังสือ

 • 978-974-682-311-1

 • กรุงเทพฯ

 • 98 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • กระบือ;สัตว์ใช้งาน;สัตว์ที่เป็นประโยชน์;พันธุ์;การเลี้ยงสัตว์;การจัดการปศุสัตว์;วิธีการเลี้ยงสัตว์;ภูมิปัญญาพื้นบ้าน;การเกษตรแบบพื้นบ้าน;แรงงานสัตว์;การฝึกสัตว์;ประเทศไทย;

 • Water buffaloes;Working animals;Useful animals;Varieties;Animal husbandry;Livestock management;Animal husbandry methods;Indigenous knowledge;Traditional farming;Animal power;Animal training;Thailand;

 • กระบือปลัก;พันธุ์กระบือ;วิธีการเลี้ยงสัตว์;การจัดการการเลี้ยง;วิธีการเลี้ยงสัตว์;ภูมิปัญญาชาวบ้าน;การใช้แรงงานสัตว์;การฝึกสัตว์;ประเทศไทย

 • Swamp buffalo;Buffaloes;Livestock breeds;Varieties;Animal husbandry;Livestock management;Animal husbandry methods;Indigenous knowledge;Folk wisdom;Traditional farming;Draft power;Animal training;Thailand

 • TAB000225521161

 • 2010-013-0008

 • [1] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์)
  [2] สุพรชัย ฟ้ารี (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University