ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย

รายละเอียด

 • ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย

 • ไม่ระบุ

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • หนังสือ

 • 978-974-682-350-0

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์

 • [ม.ป.ท.]

 • 105 หน้า

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L20-นิเวศวิทยาสัตว์

 • กระบือ;การฝึกสัตว์;สัณฐานวิทยาของสัตว์;การคัดเลือก;

 • Water buffaloes;Animal training;Animal morphology;Selection;

 • ควายไทย;การฝึกควาย;ลักษณะทางสัณฐานวิทยาควาย;การคัดเลือกพันธุ์

 • Bubalus bubalis;Animal morphology

 • TAB000225530147

 • 2011-013-0025

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 4)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University