84 พรรษา กษัตริย์เกษตร

รายละเอียด

 • 84 พรรษา กษัตริย์เกษตร

 • 2555

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-974-436-814-0

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 200 หน้า

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;พระราชประวัติ;การเกษตร;เกษตรกรรม;ข้าว;พันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์;การประมง;ปลานิล;ปศุสัตว์;โคนม;อาชีพพระราชทาน;ธนาคารโค-กระบือ;น้ำ;ชลประทาน;การอนุรักษ์และพัฒนาที่ดิน;การพัฒนาที่ดิน;เกษตรวิศวกรรม;วิศวกรรม;พลังงานทดแทน;สังคมเกษตรกร;การพัฒนาสหกรณ์

 • TAB000225550497

 • 20130130

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University