การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ: ใช้สีเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียด

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ: ใช้สีเรืองแสงบ่งบอกปฏิกิริยาอโครโซมที่เกิดขึ้นจริง

 • Technique to a more accurate semen evaluation: Fluorochrome to differentiate the true acrosome reaction

 • หนังสือรวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในระหว่างปี 2540-2542

 • Research abstracts of universities' lecturer in Thailand during 1997-1999

 • 2542

 •   จงกล เจียรสุวรรณ์
    ศิลป์ชัย เพียรชอบ
    สุมลยา กาญจนะพังคะ

 • บทความในหนังสือ

 • สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ส่วนวิจัยและพัฒนา

 • กรุงเทพฯ

 • 868 หน้า

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • WATER BUFFALOES;CATTLE;SWINE;BULLS;BOARS;SEMEN;ACROSOME;FLUORESCENCE;VIABILITY;LABORATORY DIAGNOSIS;

 • โค;กระบือ;สุกร;สารเรืองแสง;อสุจิ;การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ;อโครโซม

 • TAB442163

 • [1] จงกล เจียรสุวรรณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  [2] ศิลป์ชัย เพียรชอบ
  [3] สุมลยา กาญจนะพังคะ

 • [1] Chongkon Chiansuwan (Chulalongkorn Univ., Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Science)
  [2] Sinchai Pianchop
  [3] Sumonya Kanchanaphangkha

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University