เครื่องกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า

รายละเอียด

 • เครื่องกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า

 • 20 ปี เกษตรกำแพงแสน

 • 2542

 •   ชัยณรงค์ คันธพนิต

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • กรุงเทพฯ

 • 346 หน้า

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • J13-โลจิสติกส์ผลิตผลจากสัตว์

 • เครื่องกระตุ้นซากด้วยกระแสไฟฟ้า;โค;กระบือ;การปรับปรุงคุณภาพซาก;คุณภาพซาก

 • TAB441834

 • [1] ชัยณรงค์ คันธพนิต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University