พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

รายละเอียด

 • พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

 • เอกสารการสอนชุดวิชา การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ หน่วยที่ 1-7

 • 2543

 •   วินัย ประลมพ์กาญจน์
    ผกาพรรณ สกุลมั่น

 • บทความในหนังสือ

 • 974-643-159-5

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 • นนทบุรี

 • 328

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • โค;กระบือ;แกะ;แพะ;สัตว์ปีก;ปศุสัตว์;สัตว์เลี้ยง;เผ่าพันธุ์ดั้งเดิม;การปรับปรุงพันธุ์สัตว์;สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น;

 • Cattle;Water buffaloes;Sheep;Goats;Poultry;Livestock;Domestic animals;Land races;Animal breeding;Indigenous organisms;

 • โค;กระบือ;แพะ;แกะ;หมู;สัตว์ปีก;ปศุสัตว์;สัตว์เลี้ยง;พันธุ์พื้นเมือง;สัตว์พื้นเมือง;ลักษณะเด่น

 • Cattles;Buffaloes

 • KU0361046

 • [1] วินัย ประลมพ์กาญจน์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
  [2] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University