ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

รายละเอียด

  • ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

  • ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

  • ไม่ระบุ

  •   ผกาพรรณ สกุลมั่น

  • บทความในหนังสือ

  • 974-682-140-7

  • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

  • กรุงเทพฯ

  • 205 หน้า

  • ไทย

  • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

  • กระบือ;Bovinae;ปศุสัตว์;สัตว์ที่เป็นประโยชน์;หนังขนสัตว์;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์;หนังและผิวหนัง;เครื่องหนัง;ผลิตภัณฑ์สัตว์;

  • Water buffaloes;Bovinae;Livestock;Useful animals;Furs;Processed animal products;Hides and skins;Leather;Animal products;

  • ควาย;หนังควาย;หนังสด;หนังเลือด;หนังเค็ม;การแปรรูป;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์;เครื่องหนัง

  • Buffalo

  • KU0361004

  • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University