การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเกิดโรครากปมของพริกไทย

รายละเอียด

 • การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเกิดโรครากปมของพริกไทย

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

 • ไม่ระบุ

 •   เชาว์ เชาวนะ
    สุพิศ ผลเจริญ
    สนอง ผลเจริญ

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 201

 • H10-ศัตรูพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • พริกไทย;โรครากปม;ไส้เดือนฝอย;ปุ๋ยอินทรีย์;มูลกระบือ;มูลไก่

 • TAB311524

 • [1] เชาว์ เชาวนะ
  [2] สุพิศ ผลเจริญ
  [3] สนอง ผลเจริญ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University