ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายพันธุ์กระบือโดยเทคนิคการผสมเทียมในหมู่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

 • ผลการศึกษาแนวโน้มการขยายพันธุ์กระบือโดยเทคนิคการผสมเทียมในหมู่เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

 • เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   มณีวรรณ กมลพัฒนะ
    อังกร กมลพัฒนะ

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 4

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การผสมเทียม;จ.สุรินทร์

 • TAB241340

 • [1] มณีวรรณ กมลพัฒนะ
  [2] อังกร กมลพัฒนะ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University