ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรีดน้ำเชื้อควายปลักและวัว

รายละเอียด

 • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการรีดน้ำเชื้อควายปลักและวัว

 • เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
    ประสิทธิ์ โพธิปักษ์
    พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 5

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • โค;กระบือ;การรีดน้ำเชื้อ

 • TAB241327

 • [1] อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
  [2] ประสิทธิ์ โพธิปักษ์
  [3] พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University