รายงานเบื้องต้นการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

รายละเอียด

 • รายงานเบื้องต้นการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งกระบือปลัก

 • เรื่องย่อการประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   มานิตย์ ชนิตรวงศ์
    บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 6

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;น้ำเชื้อแช่แข็ง;การผลิต

 • TAB241313

 • [1] มานิตย์ ชนิตรวงศ์
  [2] บุญญวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University