กระบือไทยพันธุ์ไม่มีเขา

รายละเอียด

 • กระบือไทยพันธุ์ไม่มีเขา

 • เรื่องย่อการประชุมวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยาครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

 • ไม่ระบุ

 •   นิสิต ตั้งตระการพงษ์

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 2

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;พันธุ์ไม่มีเขา

 • TAB241312

 • [1] นิสิต ตั้งตระการพงษ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University