พัฒนางานด้านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามชายแดน ลาว-ไทย-กัมพูชา

รายละเอียด

 • พัฒนางานด้านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามชายแดน ลาว-ไทย-กัมพูชา

 • 2538

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่และการเกษตร

 • มิ.ย. 2538

 • ปีที่ 43 ฉบับที่ 6 หน้า 50-51

 • ไทย

 • J13-โลจิสติกส์ผลิตผลจากสัตว์

 • โค;กระบือ;การเคลื่อนย้าย;ไทย;ลาว;กัมพูชา

 • TAB430793

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University