สถิติ: โค กระบือ และประชากรของประเทศต่างๆ ในโลก

รายละเอียด

 • สถิติ: โค กระบือ และประชากรของประเทศต่างๆ ในโลก

 • 2531

 •   บุญยืน ตันไถง

 • บทความในวารสาร

 • จุลสารโคกระบือ

 • เม.ย.-มิ.ย. 2531

 • ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 41-43

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • โค;กระบือ;จำนวน;สถิติทั่วโลก;การกระจายของประชากร

 • TAB320008

 • [1] บุญยืน ตันไถง

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University