การจัดการฟาร์มกระบือ

รายละเอียด

 • การจัดการฟาร์มกระบือ

 • ไม่ระบุ

 •   อนุรัตน์ ลิ่มสกุล

 • บทความในวารสาร

 • จุลสารโคกระบือ

 • เม.ย.-มิ.ย. 27

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 25-33

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;การจัดการฟาร์ม;การเลี้ยง

 • TAB280731

 • [1] อนุรัตน์ ลิ่มสกุล

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University