รายงานผลการสำรวจปศุสัตว์ปี 2526: เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 277

รายละเอียด

  • รายงานผลการสำรวจปศุสัตว์ปี 2526: เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 277

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์สถิติการเกษตร

  • กรุงเทพฯ

  • 15 แผ่น

  • L01-การผลิตสัตว์

  • ปศุสัตว์;การสำรวจ;สัตว์ปีก;ปริมาณ;อายุ;เพศ;พ.ศ. 2526;โค;กระบือ;สุกร;เป็ด;ไก่

  • TAB292645

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University