การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

รายละเอียด

 • การสำรวจและการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของกระบืองานใน 9 หมู่บ้านที่อยู่รอบบริเวณสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 • Survey and prediction live-weight of working buffaloes in 9 villages around the Maejo institute of Agricultural Technology

 • เรื่องย่อ การประชุมทางวิชาการ สาขาสัตว์ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28-30 มกราคม 2523

 • Abstracts of the national conference on Agricultural and Biological Sciences eighteenth session : Animal section

 • 2523

 •   จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ
    พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
    ปลีโรจน์ ปลื้มสำราญ
    พายัพ บุญธรรม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 78 หน้า

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • L52-การเจริญเติบโตของสัตว์

 • WATER BUFFALOES;DRAUGHT ANIMALS;BODY WEIGHT;FORECASTING;MATHEMATICAL MODELS;

 • กระบืองาน;น้ำหนักมีชีวิต;การทำนาย;สมการทางคณิตศาสตร์

 • KC1802011

 • [1] จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ
  [2] พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
  [3] ปลีโรจน์ ปลื้มสำราญ
  [4] พายัพ บุญธรรม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University