การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนูลของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบีของนํ้ากากส่า

รายละเอียด

 • การพัฒนาการสร้างเม็ดแกรนูลของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบยูเอเอสบีของนํ้ากากส่า

 • Enhancement of sludge granulation from UASB wastewater treatment of distillery slop

 • เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

 • Proceedings of the 12th KU-KPS Conference

 • 2558

 •   อดิพงษ์ เตือนขุนทด
    ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริหารวิชาการและนิสิต

 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

 • นครปฐม

 • 8-9 ธ.ค. 2558

 • นครปฐม

 • 2158 หน้า

 • ไทย

 • P06-พลังงานทดแทน

 • ปุ๋ยคอก;ตะกอนน้ำทิ้ง;กระบวนการหมักก๊าซมีเทน;การผลิตพลังงาน;

 • Farmyard manure;Sewage sludge;Methane fermentation;Energy generation;

 • กากส่า;มูลกระบือ;กากตะกอน;ระบบบำบัดน้ำ;การหมักแบบไร้อากาศ;ระบบยูเอเอสบี;แคลเซียมอิออน;อะลูมิเนียมอิออน;แกรนูล;เม็ดตะกอนจลุินทรีย์;ขนาดตะกอน;การผลิตแก๊สมีเทน

 • Distillery slop;Buffalo dung;Sludge;Wastewater treatment;Anaerobic fermentation;Upflow anaerobic sludge blanket;UASB;Granules;Granulation;Size;Methane production

 • KRKPS000S0000258

 • [1] อดิพงษ์ เตือนขุนทด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
  [2] ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

 • [1] Adipong Tueankhunthod (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Environment. Department of Environmental Technology and Management)
  [2] Prapaipid Chairattanamanokorn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Environment. Department of Environmental Technology and Management)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University