หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

รายละเอียด

 • หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

 • 2528

 •   ชวนิศดากร วรวรรณ, ม.ร.ว.
    สุภาพร อิสริโยดม
    ทองยศ อเนกะเวียง
    กษิดิส อื้อเชี่ยวชาญกิจ
    กัญจนะ มากวิจิตร์
    กระจ่าง วิสุทธารมณ์

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 156 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • สัตว์ปีก;สุกร;โค;กระบือบ้าน;สัตว์เลี้ยง;ปศุสัตว์;การปรับปรุงพันธุ์สัตว์;การเลี้ยงสัตว์;อาหารสัตว์;โภชนศาสตร์สัตว์;การได้รับอาหารของสัตว์;สุขลักษณะของสัตว์;

 • Poultry;Swine;Cattle;Domestic buffaloes;Domestic animals;Livestock;Animal breeding;Animal husbandry;Feeds;Animal nutrition;Feed intake;Veterinary hygiene;

 • สัตว์ปีก;สุกร;โค;กระบือ;สายพันธุ์สัตว์;การคัดเลือกพันธุ์;การเลี้ยงสัตว์;การสืบพันธุ์;สรีรวิทยา;การให้อาหารสัตว์;โภชนศาสตร์;โรคสัตว์;การสุขาภิบาล

 • Poultry;Swine;Cow;Buffaloes;Species;Animal breeding;Animal husbandry;Reproduction;Feeds;Physiology;Sanitation

 • KUC00001144

 • [1] ชวนิศดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] สุภาพร อิสริโยดม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [3] ทองยศ อเนกะเวียง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [4] กษิดิส อื้อเชี่ยวชาญกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [5] กัญจนะ มากวิจิตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)
  [6] กระจ่าง วิสุทธารมณ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University