หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

รายละเอียด

 • หลักการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

 • 2518

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล

 • กรุงเทพฯ

 • 347 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L53-การสืบพันธุ์สัตว์

 • สัตว์ปีก;สุกร;โค;กระบือบ้าน;สัตว์เลี้ยง;ปศุสัตว์;การปรับปรุงพันธุ์สัตว์;การเลี้ยงสัตว์;อาหารสัตว์;การให้อาหาร;การย่อยอาหาร;

 • Poultry;Swine;Cattle;Domestic buffaloes;Domestic animals;Livestock;Animal breeding;Animal husbandry;Feeds;Feeding;Digestion;

 • สัตว์ปีก;สุกร;โค;กระบือ;สายพันธุ์สัตว์;การคัดเลือกพันธุ์;การเลี้ยงสัตว์;การสืบพันธุ์;อาหารสัตว์;การให้อาหารสัตว์;การย่อยอาหาร;โรคสัตว์;อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

 • Poultry;Swine;Cow;Buffaloes;Species;Animal breeding;Animal husbandry;Reproduction;Feeds

 • KUC00001143

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University