คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์

รายละเอียด

 • คุณภาพหนังโคพื้นเมืองไทยกับการใช้ประโยชน์

 • 2553

 •   ผกาพรรณ สกุลมั่น
    ศิริพร วิหคโต
    เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก
    สุรชัย เปี่ยมคล้า
    จารุณี ปลงรัมย์

 • หนังสือ

 • 978-616-7262-95-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

 • กรุงเทพฯ

 • 146 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • โค;พันธุ์ดั้งเดิม;กระบือ;หนังขนสัตว์;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์;ผลพลอยได้จากโรงฆ่าสัตว์;กระบวนการผลิต;ความชื้น;การเก็บรักษา;การฟอกหนังให้นิ่ม;คุณภาพ;การใช้;อุตสาหกรรม;

 • Cattle;Land varieties;Water buffaloes;Furs;Processed animal products;Abattoir byproducts;Processing;Humidity;Storage;Tanning;Quality;Uses;Industry;

 • โคพื้นเมือง;กระบือ;ควาย;การเลี้ยง;หนังสัตว์;ผลผลิต;ตลาดหนัง;หนังเค็ม;ความเค็ม;ความชื้น;การเก็บรักษา;การฟอกหนัง;การแปรรูปหนังสัตว์;คุณภาพหนัง;การใช้ประโยชน์;อุตสาหกรรมหนังสัตว์

 • Native cattle;Buffalo;Husbandry;Leather;Quality;Leather industry

 • TAB000025540023

 • KU0361071,2011-002-0307

 • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [2] ศิริพร วิหคโต (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง)
  [3] เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [4] สุรชัย เปี่ยมคล้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์)
  [5] จารุณี ปลงรัมย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University