การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพหนังวัวควาย

รายละเอียด

 • 2550

 •   ผกาพรรณ สกุลมั่น
    ศิริพร วิหคโค
    จารุณี ปลงรัมย์
    มนัส เรียบร้อย
    เปรมฤดี ศรีทัพไทย

 • หนังสือ

 • 978-974-09-5460-6

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

 • กรุงเทพฯ

 • 170 หน้า

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • ปศุสัตว์;โค;หนังและผิวหนัง;สัตว์ให้หนัง;ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์;เครื่องหนัง;อุตสาหกรรมเครื่องหนัง;การวิจัย;

 • Livestock;Cattle;Hides and skins;Skin producing animals;Processed animal products;Leather;Leather industry;Research;

 • หนังวัวควาย;การวิจัยเพื่อการพัฒนา;โคขุนพันธุ์กำแพงแสน;หนังสด;หนังฟอกโครม;หนังเค็ม;คุณภาพหนัง

 • Cattle hide;Development research;Kampheahg Saen breed;Wet-blue hide;Pilling hide;Salted hide;Hide quality

 • TAB000025511218

 • KU0361008,2011-002-0292

 • [1] ผกาพรรณ สกุลมั่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [2] ศิริพร วิหคโค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [3] จารุณี ปลงรัมย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [4] มนัส เรียบร้อย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)
  [5] เปรมฤดี ศรีทัพไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค)

  เพิ่มเติม

 • [1] Pakapun Skunman (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute. Buffalo and Beef Production Research and Development Center)
  [2] Siriporn Vihokto (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute. Buffalo and Beef Production Research and Development Center)
  [3] Jarunee Plong-ram (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute. Buffalo and Beef Production Research and Development Center)
  [4] Manas Riabroi (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute. Buffalo and Beef Production Research and Development Center)
  [5] Pramrudee Srithapthai (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute. Buffalo and Beef Production Research and Development Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University